2020 Jul 29-Jinzhou: Qieyang Shenjie and Yang Jiayu