2018 Aug 29 - Jakarta (INA)

20km men: Jin Xiangqian (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
20km men: leading pack
20km men: Prasetyo Bayu (INA)
20km men: the podium (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
20km men: the start (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
20km men: Wang Kaihua victory
20km women: Jiang Jiayu celebrates (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
20km women: leading pack (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
20km women: Qieyang Shenjie and Yang Jiayu
20km women: Qieyang Shenjie and Yang Jiayu
20km women: the arrival (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
20km women: the podium (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
20km women: the start (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
50km men: Hayato Katsuki celebrates (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
50km men: Hayato Katsuki celebrates (Prokerala - Xinhua/Ding Ting/IANS)
50km men: Hayato Katsuki celebrates victory
50km men: Hayato Katsuki in the final of the race
50km men: Hayato Katsuki victory
50km men: the leading pack shortly after past race
50km men: the leading pack shortly after past race
50km men: the pack
50km men: the pack
50km men: the pack
50km men: the start
50km men: Wang Qin celebrates silver